Privacyverklaring Twe-O

Wie zijn wij?
Twe-O staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08040324 en is gevestigd op Meengatstraat 29, 6971 VD te Brummen.

Twe-O is verwerkingsverantwoordelijke in zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van de persoonsgegevens omschreven in deze Privacyverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Twe-O verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u op andere wijze gegevens met ons uitwisselt, bijvoorbeeld door deze achter te laten op onze website www.twe-o.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?
Twe-O kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Zakelijke relatie
Twe-O verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en verkopers. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
- Naam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie
- Geslacht
- Geboortedatum

Websitebezoeker
De website van Twe-O verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het
besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren (functioneel en statistiek). Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Twe-O gebruikt deze technische informatie niet voor social media, advertenties of interesses.

Twe-O verzamelt op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera). Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, inschrijving voor de nieuwsbrief, et cetera).

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
Twe-O verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van Twe-O
- (Financiële) administratie

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:
- U hebt Twe-O toestemming gegeven voor de verwerking
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Twe-O
- De verwerking is noodzakelijk om contactlegging te activeren tussen u en Twe-O, nadat u uw gegevens vrijwillig gepubliceerd heeft
- Twe-O heeft een wettelijk verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken
- Twe-O heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Delen wij uw gegevens met derden?
Twe-O verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien Twe-O (delen van) processen uitbesteed waarbij persoonsgegevens worden verwerkt maakt Twe-O schriftelijke afspraken met deze partij over de eisen waar gegevensverwerking aan moet voldoen.

Verwerken wij uw gegevens buiten Europa?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Europa. Twe-O zal in dat geval de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat persoonsgegevens die worden doorgegeven adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Twe-O bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacy rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Twe-O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten heeft u?
U hebt recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@twe-o.nl. Twe-O zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Twe-O bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Twe-O kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Twe-O, op te vragen via info@twe-o.nl, of door een brief te sturen naar ons postadres: meengastraat 29, 6971 VD te Brummen